آبی مصری چه رنگی است ?

مدیر سایتطیف آبیرنگ هاآبیرنگ مصریآبی مصریAbout 2 min

بسم الله الرحمن الرحیم

آبی مصری اولین رنگدانه مصنوعی ساخته شده توسط بشر می‌باشد، شواهد باستانشناسی نشان داده است این رنگ مصنوعی در حدود 2500 سال پیش از میلاد حضرت مسیح در مصر و بین النهرین کاربرد داشته است. رنگدانه آبی مصری كوپروريويـت Cuprorivaite معدنی است، از نظر شیمیایی كوپروريويـت قابل تشخیص نیست علت این موضوع غلظت بسیار پایین آن است. آبي مصري با پخت و تركيبي از كـوارتز، كلسـيت و مس به همراه مقدار كمي قليا توليد شده است. اين مـاده به عنوان جـايگزين لاجـورد بـوده و در دوران باسـتان از سلسله چهـارم پادشـاهي قـديم مصـر در هـزاره 3 ق.م استفاده میشده است.

رنگ آبی مصری
رنگ آبی مصری

آبی مصری

اين ماده حداقل براي سه هزار سال به عنوان رنگدانه اسـتفاده شده است و عمدتاً كاربرد آن در نقاشيهـا، نقاشـيهـاي ديواري و تزئينات بوده است. از سوي ديگر آبي مصري در ساخت اشياء گوناگون مانند سنگهاي بدل زينتي، مهـره طلسم، ترصيع جواهرات، مجسـمه هـا و ظـروف كـاربرد داشته است .

شناسـايي لاجـورد در زيـر ميكروسـكوپ كـار آسـاني اسـت. ذرات كـاملاً آبـي و نيمـه شـفاف ايـن مـاده داراي شكستگيهاي صدفي شكل است. ذرات كلسيت بـيرنـگ با شكست مضاعف، و ذرات ريز طلايي رنـگ پيريـت آهـن را مـيتـوان در نـور انعكاسـي مشـاهده كـردگگ

آبی مصری
آبی مصری

فرآيند توليد آبی مصری

رنگدانـه آبـي مصري آبي مصري يك ماده چند جزئي است كه با حرارت دادن تركيبي از شن، سنگ آهك (و يا شن آهكـي)، تركيبـات مس (سنگ مـس و بـراده برنـز) و گـدازآورهاي قليـايي (سوداي طبيعي، ناترون Natron و خاكستر گياهـان) در دمايي بين C°850 تا C°1000 توليد ميشود و ساختاري كاملاً بلوري و سخت دارد.

در مواجهه با نور داراي ثبـات رنگي است و با تغيير فرآيند توليد، انواع رنگهاي مختلف از آبي تيره تا آبي بسيار روشن را ميتوان به دسـت آورد تفاوت اين علت رنگـــي در تركيـــب و روش ســـاخت آن و همچنـــين تفاوتهايي است كه در اندازه دانه ها و نسبتهاي تركيب ن وجود دارد. بهترين نوع آن، ذرات ريز بوده كه در ايـن صورت بسيار رنگپريـده اسـت و هنگـاميكـه ذرات آن درشت باشد، رنگ آن تيره خواهد بود.

آثار باستانی آبی مصری
آثار باستانی آبی مصری

تحقيقات نشان ميدهدكه توليداشياء آبي مصري در دو مرحله پخت مجزا صورت گرفته است. پـس از پخـت اوليه و ساييدن و خرد كردن تركيبات ذكر شده، بهصورت پودر رنگدانه درميآيد سپس با افزودن آب و كمي آهـك (به عنوان بست) بهصورت خمير درآمده، پس از قالبگيري و فرمدهي مجدداً حرارت داده ميشود.

در فرآينـد توليـد، پخت ثانويه باعث افزايش طيف رنگ آبـي و چسـبندگي ذرات از طريق رشد كريستالها شده و منجر بـه سـخت شدن مـواد مـيشـود

سفالینه آبی مصری
سفالینه آبی مصری

عکس آبی مصری

پودر آبی مصری
پودر آبی مصری
Last update:
Contributors: siamakabi
Loading...