قرمز وینستونی چه رنگی است ?

مدیر سایتطیف قرمزرنگ هاقرمزرنگ وینستونیقرمز وینستونیAbout 1 min

بسم الله الرحمن الرحیم

قرمز وینستونی
قرمز وینستونی

قرمز وینستونی

اگر قرمز معمولی را یکی دو پرده تیره کنیم، به قرمز وینستونی دست پیدا می‌کنیم. این رنگ به دلیل بسته بندی سیگار های وینستون نام گذاری شده است البته در اکثر کشور ها این اسم برای این رنگ وجود ندارد.

رنگ وینستونی
رنگ وینستونی

کد رنگ قرمز وینستونی

Name: Winston Cigarettes Color
Hex: #950316
RGB: (149, 3, 22)
CMYK: 0, 0.979, 0.852, 0.415
Last update:
Contributors: siamakabi
Loading...